Oświadczenie Fundacji dotyczące udziału Pawła Krupińskiego w Mistrzostwach Świata w pływaniu osób z zespołem Downa 2022 w Albufeirze

Mistrzostwa Świata w pływaniu osób z zespołem Downa 2022 w Albufeirze (dalej: MŚ w Albufeirze) zorganizowane zostały według zasad międzynarodowych regulaminów zawodów pływackich Down Syndrome International Swimming Organisation (DSISO) i Światowej Federacji Pływackiej (FINA). Warunkiem udziału w mistrzostwach było podporządkowanie się w/w zasadom oraz regulaminom krajowych organizacji członkowskich DSISO, którą to funkcję w Polsce sprawuje Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (SONI). Zasady te regulują m.in. wymogi dotyczące stanu zdrowia uczestników. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających udział w mistrzostwach DSISO jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Do udziału w MŚ w Albufeirze z Polski zgłosiło się jedenastu zawodników z zespołem Downa, z których każdy charakteryzuje się podobnymi ograniczeniami wynikającymi z Trisomii 21 i wymaga specjalistycznego wsparcia, tak w życiu codziennym, jak i podczas zajęć i zawodów sportowych. Jednocześnie nadrzędnym celem organizacji DSISO i SONI jest umożliwienie sportowcom z zespołem Downa uczestnictwa w kwalifikowanym współzawodnictwie sportowym, organizowanym według standardów obowiązujących w wyczynowym sporcie osób pełnosprawnych. Oznacza to, że udział w zawodach DSISO możliwy jest pod warunkiem osiągnięcia wymaganych minimów kwalifikacyjnych oraz dostosowania się do obowiązujących przepisów sportowych i organizacyjnych.

Znając specyfikę osób z zespołem Downa fundacja SONI dokłada wszelkich starań, by podczas wydarzeń, których jest koordynatorem uczestnicy mieli zapewnioną najlepszą możliwą opiekę trenerską i pedagogiczną. Jednocześnie zespół trenerski musi być wyznaczony w oparciu o obowiązujący regulamin, a z przyczyn organizacyjnych - ograniczony do niezbędnego minimum, co oznacza, że nie jest możliwe, aby w jego składzie znaleźli się rodzice wszystkich zawodników uczestniczących w mistrzostwach (w przypadku MŚ w Albufeirze było to 163 zawodników).

Z tego względu do opieki trenerskiej nad reprezentantami Polski podczas treningów i startów na MŚ w Albufeirze wyznaczony został zespół obejmujący trzech trenerów  z uprawnieniami i doświadczeniem w pracy ze sportowcami z zespołem Downa, pedagog specjalny oraz fizjoterapeuta. Dodatkowo zespół trenerski zasilił tłumacz jez. ang., niezbędny do komunikacji na zawodach międzynarodowych. Zespół ten wyznaczony został spośród osób, które zadeklarowały wcześniej chęć nieodpłatnego świadczenia pracy na rzecz całej reprezentacji Polski podczas MŚ w Albufeirze. 

Zgłoszenie Pawła Krupińskiego do udziału w MŚ w Albufeirze zostało nadesłane w dniu 1.08.2022r., tj. 73 dni po terminie wyznaczonym przez organizatora zawodów, przez osobę  trzecią działającą w jego imieniu. Mimo tak znaczącego uchybienia terminowi krajowy koordynator - fundacja SONI - bezzwłocznie podjęła starania o przyjęcie przez organizatora (DSISO) zgłoszenia Pawła do udziału w mistrzostwach. Jednocześnie krajowy koordynator udzielił osobie dokonującej zgłoszenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących ogólnodostępnych regulaminów i zasad obowiązujących uczestników MŚ w Albufeirze, obejmujących w szczególności brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz obowiązek podporządkowania zawodnika zespołowi trenerskiemu wyznaczonemu na czas zawodów przez krajowego koordynatora. Po uzyskaniu akceptacji wszystkich zasad przez zawodnika i jego opiekuna oraz uzyskaniu podpisanych przez nich deklaracji udziału, zawierających oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminów organizatora zawodów i krajowego koordynatora, krajowy koordynator dokonał w dn. 4.08.2022 skutecznego zgłoszenia zawodnika do MŚ w Albufeirze. W dn. 30.09.2022r. koordynator podał uczestnikom skład personalny wyznaczonego do opieki nad zawodnikami podczas mistrzostw zespołu trenerskiego. Wszystkie osoby w powołanym zespole znane były Pawłowi z udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach pływackich dla osób z zespołem Downa, które odbywały się w latach 2019 – 2022.

W dn. 4.10.2022r., na 11 dni przed rozpoczęciem MŚ w Albufeirze, do koordynatora wpłynęło zaświadczenie lekarskie zawierające przeciwwskazanie medyczne do udziału Pawła Krupińskiego w  MŚ w Albufeirze. Po konsultacji z organizatorem mistrzostw – DSISO - koordynator skierował prośbę o przedstawienie zaświadczenia jednoznacznie stwierdzającego brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do udziału Pawła Krupińskiego w MŚ w Albufeirze. W odpowiedzi na tę prośbę w dn. 11.10.2022 zostało wysłane bezpośrednio do organizatora DSISO (z pominięciem SONI) zaświadczenie lekarskie zawierające  przeciwwskazanie medyczne do udziału Pawła Krupińskiego w MŚ w Albufeirze. W tej sytuacji, wobec przedstawienia organizatorowi DSISO zaświadczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazanie do udziału w zawodach, koordynator, na którym spoczywa całkowita odpowiedzialność za zdrowie zgłaszanych zawodników, zmuszony był wycofać, w porozumieniu z DSISO, zgłoszenie Pawła Krupińskiego, o czym tego samego dnia poinformowana została osoba działająca w imieniu Pawła Krupińskiego.

Mimo przekazania informacji o wycofaniu zgłoszenia, p. Krupińska pojechała wraz synem na zawody, gdzie na miejscu próbowała wpłynąć na organizatora w celu dopuszczenia Pawła Krupińskiego do startów. Mimo jednoznacznej odmowy codziennie przyprowadzała syna na zawody. Przyszły udział zawodnika we współzawodnictwie DSISO został uzależniony od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego zawierającego jednoznaczny brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału we współzawodnictwie sportowym.


Drukuj   E-mail