Regulamin udziału w zawodach sportowych z fundacją SONI

Fundacja należy do Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni-Razem oraz międzynarodowych organizacji sportu osób z zespołem Downa: Sports Union for Athletes with Down Syndrome, International Athletic Association for Persons with Down Syndrome oraz Down Syndrome International Swimming Organisation i ma prawo zgłaszania zawodników do udziału w wydarzeniach organizowanych przez te organizacje sportowe.

Fundacja prowadzi rejestr krajowych i międzynarodowych zawodów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i uczestniczy w wybranych imprezach sportowych, organizowanych także przez inne instytucje i organizacje.

 Fundacja koordynuje udział zawodników w imprezach sportowych, co obejmuje:

 1. przyjmowanie prawidłowo wypełnionych, mejlowych zgłoszeń zawodników zainteresowanych udziałem w danej imprezie sportowej*, 
 2. weryfikację poziomu sportowego zawodników, osiągnięcia przez nich kwalifikacji i spełnienia kryteriów uprawniających do udziału w zawodach,
 3. rejestracja i zgłoszenie zawodników do zawodów,
 4. nadzór trenerski nad zawodnikami podczas wydarzenia.

Kto może wziąć udział w zawodach z fundacją SONI? 

Fundacja zgłasza i koordynuje udział w zawodach sportowców zrzeszonych w SONI.  W zależności od wymogów organizatora danego wydarzenia, uprawnieni do udziału są:

 1. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej,
 2. uczniowie i absolwenci szkół specjalnych,
 3. osoby z potwierdzoną trisomią 21,
 4. sportowcy pełnosprawni w przypadku zawodów integracyjnych.

 Liczba zawodników zgłoszonych przez fundację SONI każdorazowo zależna jest od:

 1. limitu określonego przez organizatora zawodów,
 2. decyzji zarządu fundacji.

Fundacja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia udziału zawodnika bez podania przyczyny.

Warunki i zasady uczestnictwa w zawodach z fundacją SONI

Fundacja zastrzega sobie prawo zgłaszania do wydarzeń sportowych JEDYNIE tych osób, które dostosują się do następujących zasad:

 1. na zawodach zawodnik reprezentuje fundację SONI i występuje w jej barwach**
 2. wszelkie koszty udziału w zawodach, w tym entry fee, transportu, obowiązkowych licencji zawodniczych, ubezpieczeń, strojów oraz badań lekarskich i testów na COVID pokrywa zawodnik/jego opiekun
 3. opiekę nad zawodnikiem z niepełnosprawnością lub nieletnim podczas zawodów sprawuje jego opiekun prawny lub osoba przez niego pisemnie wyznaczona
 4. podczas zawodów zawodnik podlega trenerowi wskazanemu przez fundację SONI
 5. przed uruchomieniem procedury zgłoszeniowej zawodnik/jego opiekun dostarcza mejlem do fundacji SONI:
  1. podpisaną przez pełnoletniego, nieubezwłasnowolnionego zawodnika (a w innym przypadku jego opiekunów prawnych) deklarację udziału w wydarzeniu, obejmującą zgody RODO, na udostępnianie wizerunku osobistego, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, zobowiązanie dot. dostosowania się do obowiązującego stroju oraz do obostrzeń i reguł wprowadzonych przez organizatora w związku z pandemią COVID
  2. potwierdzenie wpłaty tytułem "cegiełka na rzecz promowania sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie" dokonanej na rachunek fundacji o numerze 30160014621876196330000001 w wysokości 200 zł (w przypadku zawodów międzynarodowych) lub 100 zł (w przypadku zawodów krajowych)
  3. zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach sportowych
  4. obowiązkowe ubezpieczenia, zgodnie z wymogami organizatora zawodów

*w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia jest ono odsyłane do ponownego poprawy, a następnie ponownie weryfikowane przez koordynatora fundacji, po uiszczeniu przez zgłaszającego dodatkowej opłaty 50 zł

**w zgłoszeniu do zawodów przy nazwisku zawodnika w miejscu klub/szkoła/ organizacja wskazywana jest fundacji SONI; na zawodach zawodnik występuje w stroju określonym przez fundację SONI i jest członkiem teamu SONI


Drukuj   E-mail